top of page

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo na naší škole. ŠPP poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich  zákonným zástupcům, ale i pedagogům. Snaží se pomáhat jim při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.

Poradenská služba vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb. v pozdějším znění předpisů platných od 1.9.2011, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, z vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Školní poradenské pracoviště na naší škole tvoří výchovný a kariérový poradce Mgr. Jana Martincová, školní metodik prevence Mgr. Stanislav Kalužík a speciální pedagog. Konzultační hodiny pracovníků ŠPP vždy po předchozí domluvě.

ŠPP úzce spolupracuje s vedením školy, s dalšími pedagogickými pracovníky, zejména s třídními učiteli, a zajišťuje pravidelnou komunikaci se zákonným zástupcem žáka. Je ve spojení se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC), které zajišťují návrhy podpůrných opatření a podílejí se na jejich realizaci. V případě potřeby škola kontaktuje orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Podle potřeby se obrací na zdravotnická zařízení.

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní úkoly výchovného poradce:

 • Zajištění vyšetření žáků v pedagogicko-psychologické poradně na doporučení třídních učitelů nebo na žádost rodičů.

 • Péče o integrované žáky s poruchami učení nebo chování - pomoc při přípravě individuálních vzdělávacích plánů pro tyto žáky, jejich projednávání a vyhodnocování účinnosti.

 • Péče o žáky nadané a talentované - jejich vyhledávání společně s třídními učiteli, návrh další péče o tyto žáky.

 • Sledování žáků s neprospěchem a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledání způsobů řešení tohoto problému.

 • Pomoc při řešení konfliktních situací ve škole.

 • Řešení případů hrubých a opakovaných přestupků proti školnímu řádu.

 • Spolupráce s dalšími odborníky - pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, kurátor pro mládež, úřad práce.

Hlavní úkoly kariérového poradce:

 • Pomoc při výběru střední školy a volby povolání.

 • Poskytování informací o přijímacím řízení na SŠ.

 • Konzultace pro žáky a rodiče (po předběžné domluvě).

Hlavní úkoly školního metodika prevence:

 • Poradentství v oblasti prevence rizikového chování - zneužívání návykových látek (alkohol, drogy, cigarety), násilí a šikany, záškoláctví apod.

 • Péče o zdravé vztahy.

 • Prevence v oblasti zdravého životního stylu.

 • Prevence v oblasti sexuální, mravní a multikulturní výchovy.

Hlavní úkoly speciálního pedagoga:

 • Připravuje a ovlivňuje podmínky pro integraci dětí ve spolupráci s dalšími odborníky.

 • Dlouhodobě sleduje a pravidelně vyhodnocuje proces individuální integrace.

 • Pomáhá vytvářet a koordinovat vznik individuálních vzdělávacích programů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

 • Realizuje speciálně-pedagogické vzdělávací činnosti a poskytuje reedukační péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

 • Navrhuje a pomáhá realizovat opatření, která směřují ke zkvalitnění vzdělávací práce školy v oblasti speciální pedagogiky.

 • Poskytuje pedagogickým pracovníkům školy metodickou pomoc a odborné informace z oblasti speciální pedagogiky, pomáhá při jejich aplikaci.

 • Metodicky vede asistenty pedagoga.

 • Poskytuje poradenskou a konzultační pomoc rodičům žáků nebo jejich zákonným zástupcům.

 • Podílí se na zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů.

 • Poskytuje podporu žákům s narušenou komunikační schopností.

bottom of page