top of page

Historie

První zmínka o škole v Čejkovicích je již roku 1642. Původní školní budova se nacházela na Petrkovském gruntu vedle fary a s farou a kostelem byla v době kuruckého vpádu v roce 1705 vypálena. V Čejkovicích zůstalo pouze čtrnáct domů. Roku 1792 byla školní budova přestěhována do bývalé vrchnostenské palírny. V budově bylo provedeno mnoho úprav a později  i další přístavby.

Podle školní kroniky se ve škole nacházela velká učírna opatřená lavicemi, tabulí a katedrou. Učitelův byt se nacházel v budově školy,. Tvořila jej světnice, komůrka, dva chlévy, dvorek a školní zahrádka. V dalších letech se škola rozrůstala a od roku 1871 měla tři třídy. Čejkovická škola byla považována za dobrou učitelskou stanici, protože k ní patřilo 15,5 měřic půdy a 4 míry žita. Kolem roku 1800 byly do Čejkovic přidány obce Starý Poddvorov i Nový Poddvorov. Z 89 dětí jich docházelo málo, zejména pro odpor rodičů. Od roku 1825 měly obce vlastní školu i učitele. Pět tříd ve školním roce 1903/1904 obecné školy navštěvovalo 351 dětí (171 chlapců a 180 děvčat). 

Stará čejkovická škola v té době byla oprýskaná a prohnilá. nebyla zde zavedená voda, hygienické záchody a ani elektřina. Vyučování začínalo v 8 hodin a podle rozvrhu trvalo do deseti, jedenácti případně dvanácti hodin. Odpoledne od jedné do tří nebo pěti hodin. Volným dnem byla středa.

Od roku 1969 se začalo s výstavbou nové školy. Stavba byla dokončena v roce 1975. Zastavěná plocha činila 7500 m2 a kapacita školy byla 425 žáků. 22. března 1975 byla slavnostně otevřena nová základní škola. Od roku 1990 nese škola jméno T. G. Masaryka. Tento titul jí byl udělen u příležitosti oslav 140. výročí narození T. G. Masaryka.

historicke-foto.jpg

Rekonstrukce 2009

V roce 2009 prošla škola velmi výraznou rekonstrukcí. Bylo provedeno zatepletí celé budovy spojené s vytvořením nové fasády. Vznikl zajímavý barevný komplex, který je protikladem dřívější nevýrazné šedi. Na návrhu barevného rozvržení fasády jednotlivých pavilonů se podíleli i žáci.

Investorem celé akce byl zřizovatel školy Obec Čejkovice. Celý projekt nesl oficiální název Úspory energií - ZŠ Čejkovice. Aby se na energiích ušetřilo co nejvíce, byla procedena komplexní regulace topení pomocí počítačově řízených radiátorových hlavic. Neméně důležitá byla v těchto souvislostech výměna všech oken. Celý projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státní fondem Životního prostředí. Celkové náklady činily 17.785.000 Kč (dotace EU 12.400.000 Kč, dotace SFŽP 730.000 Kč, finanční prostředky obce 4.655.000 Kč). 

bottom of page