top of page

Vybavení školy

Základní škola T. G. Masaryka v Čejkovicích byla slavnostně otevřena v roce 1975. Od 1.1.2001 je školou s právní subjektivitou. Kromě dětí z Čejkovic zde plní povinnou školní docházku i děti ze Starého a Nového Poddvorova, výjimečně i okolních obcí. Školní budova, kterou  tvoří pavilony, je situována do klidné části na okraji obce v těsné blízkosti školy mateřské a zdravotního střediska. 

Kmenová-trída-11.jpg

Žáci jsou vzděláváni v 11 třídách, z toho 5 na prvním stupni a 6 na stupni druhém. Pro děti s odkladem povinné školní docházky a pětileté, které plní v daném roce povinné předškolní vzdělávání, byly zřízeny dvě přípravné třídy.

Kmenová-trída-23.jpg

Mimo kmenových tříd je ve škole řada odborných učeben - chemie, přírodopisu, fyziky a dílen, učebny jazykové a výtvarné výchovy. Většina tříd je vybavena interaktivními tabulemi. 

Pro práci v hodině je k dispozici 27 notebooků. Od školního roku 2022/2023 je vybudována učebna informatiky a jazyková laboratoř a učebna pracovního vyučování - cvičná kuchyně.

Cvicná-kuchyn-1.jpg
Dílny-1.jpg
ZŠ-Čejkovice-046.jpg

Součástí školy jsou také tři oddělení školní družiny. Ke škole patří i rozsáhlý školní pozemek, kde se nachází venkovní učebna, jezírko a políčka, která obdělávají děti v rámci pracovních činností. K dispozici mají žáci dvě tělocvičny, plavecký bazén, víceúčelové a venkovní hřiště.

ZŠ-Čejkovice-064.jpg
ZŠ-Čejkovice-019.jpg
ZŠ-Čejkovice-092.jpg

Škola má vlastní jídelnu, kde kromě klasického školního stravování, které můžou využívat nejenom bývalí zaměstnanci, ale i široká veřejnost, nabízí také možnost odběru svačinek a pronájem jídelny k pořádání různých rodinných a společenských akcí.

Ve škole působí 20 vyučujících,

8 asistentů pedagoga a 3 vychovatelky školní družiny. Škola má externí vyučující pro výuku kroužků a nepovinného předmětu náboženství.

ZŠ-Čejkovice-009.jpg

Rodiče jsou pravidelně informování o průběhu vzdělávání na třídních schůzkách a individuálních konzultacích s jednotlivými vyučujícími. Zároveň jsou zprávy o aktuálním dění uveřejňovány na webových stránkách školy a také příspěvky ve zpravodaji obce Čejkovice. 

Dobrá a otevřená komunikace je jedním z hlavních cílů školy. Jsme otevření všem připomínkám ze strany rodičovské veřejnosti. 

Snažíme se vytvářet příznivé sociální a pracovní klima založené na motivaci a spolupráci. Naším cílem je připravit žáky nejen pro jejich celoživotní vzdělávání, ale i vychovat vzdělané a sebevědomé občany naší společnosti.

bottom of page