top of page

Školská rada

Školská rada se zřizuje při všech základních a středních školách podle §167 zákona 561/2004 Sb. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitelka školy. Funkční období školské rady je tři roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. První zasedání školské rady svolává ředitelka školy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu.

Členové školské rady zvolení pro období 1.9.2021 - 31.8.2024

  1. za zřizovatele: Holušová Darina - předsedkyně ŠR, Kratochvílová Zdeňka, Zámečníková Valerie

  2. za zákonné zástupce: Kmentová Věra, Konhefrová Petra, Čížková Kristýna

  3. za pedagogické pracovníky: Hájková Petra, Hromková Marie, Chlebík Jaroslav

Funkce školské rady:

  • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování.

  • Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy.

  • Schvaluje školní řád, ve středních a vyšší odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny.

  • Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách.

  • Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy..

  • Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.

  • Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.

bottom of page