top of page

Nabídka hudebních kurzů v naší škole

logo-2.jpg

BcA. Jaroslav Pospíšil

zobcová flétna, trubka, pozoun, baskřídlovka, tuba, bicí, komorní hra

efdd14aadcfd49b80c78522688ad371f_edited.

vedoucí pobočky

logo-2.jpg

Jakub Šíbl

cimbál, hudební nauka, cimbálová muzika

efdd14aadcfd49b80c78522688ad371f_edited.

.

logo-2.jpg

BcA. Martin Doxanský

housle

efdd14aadcfd49b80c78522688ad371f_edited.

.

logo-2.jpg

Štěpán Baloun

klavír

efdd14aadcfd49b80c78522688ad371f_edited.

.

logo-2.jpg

Martin Holinka

housle, hudební nauka, cimbálová muzika

efdd14aadcfd49b80c78522688ad371f_edited.

.

logo-yhs.png

Hana Pregrtová

keyboard, populární zpěv

efdd14aadcfd49b80c78522688ad371f_edited.

.

Školní družina

Školní družina má tři oddělení s navýšenou kapacitou žáků. První oddělení je určeno žákům 1. a 2. třídy, druhé oddělení navštěvují převážně žáci 3. - 5. třídy, třetí oddělení je určeno pro děti z přípravné třídy. Dětem se věnují vychovatelky Hana Korábová, Petra Damborská, Jiřina Michnová a Petra Pazderková.

Školní družina nabízí ranní a odpolední provoz. Ranní družina začíná v 6:15 a končí v 7:45 odchodem žáků do tříd. Odpolední družina je v provozu od 11:40 do 16:00.

ZŠ-Čejkovice-046.jpg

Všechna oddělení se nachází přímo v budově školy, každé má svou kmenovou místnosti. Pro svoji činnost však využívá i tělocvičnu, gymnastický sál, cvičnou kuchyni, knihovnu, počítačovou učebnu, atletické hřiště, školní zahradu a bazén. Protože se škola nachází na okraji obce, je k dispozici i širší okolí školy včetně parku a lesa.

Družina realizuje výchovně-vzdělávací činnost zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Náplň je pestrá. Děti se pravidelně věnují pohybovým a tělovýchovným aktivitám, výtvarným, rukodělným, literárně dramatickým, přírodovědný, vlastivědný a environmentálním činnostem. Zabývají se i přípravou na vyučování, především formou her. Náplní ŠD je také příležitostné pořádání různých akcí, soutěží a výletů.

druzina-2.jpg

Aktivity školní družiny se řídí školním vzdělávacím programem, proto jsou činnosti zaměřené mimo jiné na výchovu dítěte ke zdravému životnímu stylu, posilování komunikačních dovedností, získávání odpovědnosti za své chování, dále se děti učí ovládat negativní citové reakce, uplatnit se ve skupině, formovat si životní postoje a poznávat sebe samého.

Přihláška a organizační řád školní družiny
Plán práce školní družiny
Přihláška a organizační řád školního klubu

Sportovní pavilon

Tělovýchovný pavilon je součástí školy. Dopoledne je využíván žáky školy během hodin tělesné výchovy a plavání. Po vyučování navštěvují pavilon děti ze školní družiny a ze zájmových útvarů. V odpoledních a večerních hodinách jsou prostory využívány zájmovými organizacemi i jednotlivci. 

Správkyní sportovního pavilonu je paní Šafaříková (tel.: 702 535 564).

Školní parlament

V březnu 2019 jsme založili školní parlament. Jeho hlavním úkolem je zapojení žáků do života školy, zlepšování atmosféry a informovanosti napříč školou. V našem parlamentu působí 14 dětí. Ze 4. - 9. třídy jsou zvoleni dva zástupci.  Koordinátorem je Mgr. Andrea Fojtíková.

Parlament se schází každé pondělí a na svých schůzkách řeší, co by se mohlo ve škole zlepšit, aby nám v ní bylo dobře. Práce v parlamentu učí děti odpovědnost za své jednání, zvyšuje zájem o život ve škole a pomáhá osvojit si dovednosti smysluplně se podílet na životě společnosti.

bottom of page